Statutter
Postet av: Admin - 20.12.10 kl. 18:01 - Sist endret: Aldri
 
Nedenfor følger de offisielle utdelingskriteriene (statuttene) for St. Olavs Orden.
 
På denne siden er kun de nåværende statuttene gjengitt. Statuttene er endret flere ganger siden
Ordenen ble opprettet i 1847.
 

 
St. Olavs Orden ble stiftet av kong Oscar I 21. august 1847. De någjeldende statuttene ble fastsatt 1. juli 2004.
 
Vi Harald, Norges Konge gjør vitterlig: At følgende statutter skal gjelde for Den Kgl. Norske St. Olavs orden

§ 1
Denne orden tildeles som belønning for utmerkede fortjenester av fedrelandet og menneskeheten.
 
§ 2

Norges regjerende monark er ordenens Stormester.
 
§ 3
Prinser og prinsesser med arverett til tronen tildeles ordenens høyeste grad på sin myndighetsdag.
Ordenens kjede tildeles den til tronen eldste arveberettigede.
 
§ 4
Stormesteren oppnevner etter innstilling av Hoffsjefen et ordensråd bestående av en kansler som er rådets formann, en visekansler som er rådets viseformann, samt tre andre medlemmer. Funksjonstiden er 6 år.
 
Sjefen for Det Kgl. Hoff, Hoffsjefen, er fast medlem av rådet og fungerer som ordenens skattmester.
 
Medlemmer av Regjeringen kan ikke være medlemmer av rådet.
 
Ordensrådet gir innstilling til ordenens Stormester om tildeling av ordener til norske statsborgere som etter rådets mening har gjort seg særlig fortjent til sådan påskjønnelse. Tildeling av Ordenskjede, tildeling til utlendinger og tildeling i spesielle saker skjer etter Stormesterens bestemmelser. Hvis hurtig bestemmelse er påkrevet, kan i særlige tilfeller saken fremmes etter innstilling fra kansleren alene.
 
Regler om arbeidsordningen utarbeides av rådet og forelegges Stormesteren til godkjennelse.
 
§ 5
Ordensrådets møter ledes av kansleren eller i dennes fravær av visekansleren.
 
Ordensrådet er ikke beslutningsdyktig hvis mer enn to medlemmer er fraværende.
 
I tilfelle av stemmelikhet gjør kanslerens, eller i dennes fravær, visekanslerens stemme utslaget.
 
§ 6
Ved ordenen tjenestegjør dessuten:
Kansellisjefen, som er sjef for Ordenskanselliet og Ordensrådets ekspedisjonskontor.
 
Kansellisjefen forbereder sakene for ordensrådet, leder ordenskanselliet, som er ekspedisjonskontor for ordensrådet, og foretar på vegne av H M Kongen overrekkelse av ordensdekorasjonene.
 
En Ordenssekretær og en Ordenskansellist som assisterer ordensrådet og tjenestegjør ved Ordenskanselliet.
 
Disse tjenestemenn oppnevnes av Stormesteren etter innstilling fra Kansleren.
 
Ordenens tjenestemenn får ingen lønn eller godtgjørelse, men får dekket nødvendige utgifter som vedkommer ordenen.
 

Kilder:
- Kongehuset.no
 
 
   
   

 
 

 
 
 

 
Samlerforumet.net

  

 
 

 
SanktOlavsOrden.no / Samlerforumet.net © 2010-2011


Materiale funnet på denne siden er beskyttet av opphavsrett.
Vennligst kontakt Administrator for gjenbruk eller modifisering av sidens innhold. Takk!